رویداد "استارتاپ فان سه" با هدف شبکه‌سازی، انتقال تجربیات برای توسعه‌دهندگان استارتاپ توسط مدرسه استانداردهای كسب و كارهای نوپا ايران در باشگاه کارآفرینی تیوان برگزار شد.

استارتاپ فان 3

31 فرروردین ماه 1396، رویداد "استارتاپ فان سه" با هدف شبکه‌سازی، انتقال تجربیات برای توسعه‌دهندگان استارتاپ توسط مدرسه استانداردهای كسب و كارهای نوپا ايران در باشگاه کارآفرینی تیوان برگزار شد. در این نشست در مورد مشکلات و چالش های تیم سازی برای استارتاپ ها (شناخت و بررسی بسترهای تیم سازی) همفکری و تبادل نظر صورت گرفت.