دور همی ها

تئوری Jobs to be done

معرفی دورهمی در این جلسه به معرفی تئوری Jobs To Be Done خواهیم پرداخت. این تئوری در کنار …

ادامه مطلب

بایگانی ها

Call Now Buttonبا یک کلیک تماس بگیرید.